Verkoopsvoorwaarden

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de door onze vennootschap gepresteerde diensten en/of levering van goederen, ongeacht eventuele voorwaarden van de koper.  Van onze voorwaarden kan slechts afgeweken worden mits uitdrukkelijk en voorafgaand geschreven akkoord daartoe.  Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de prestatie of levering waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere opdrachten of bestellingen.

Leveringstermijnen worden enkel ten titel van informatie verstrekt, zij worden zoveel als mogelijk gerespecteerd maar zijn in geen enkel geval bindend voor de verkoper.  Een vertraging in de prestatie van de diensten of van de levering van goederen kan in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding of interest vanwege de verkoper.

Alle leveringen van goederen geschieden op risico van de koper.

Alle klachten aangaande de gepresteerde diensten of geleverde goederen moeten ons binnen drie (3) dagen na de geleverde prestatie of levering per aangetekend schrijven gedaan worden.

Alle klachten met betrekking tot de inhoud van de facturen moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen de acht (8) dagen na de factuurdatum.  Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, worden alle in de factuur opgenomen bijzondere en algemene bedingen als definitief aanvaard aanzien.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar op 30 dagen na de factuurdatum.  Elke andere door ons aanvaarde betalingswijze kan nooit novatie, noch wijziging of afschaffing van onze algemene voorwaarden inhouden.  

Bij levering van goederen blijven deze eigendom van de verkoper tot de volledige betaling ervan.

Bij levering van goederen zal geen terugname van de geleverde goederen aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van de verkoper.  Bij terugname van deze goederen zal een vergoeding van twintig (20) procent, berekend op het gefactureerde bedrag, voor de administratie en allerlei andere kosten, verschuldigd zijn.

De facturen niet vereffend op hun vervaldag, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderhevig, vanaf hun vervaldag aan een interest ten belope van vijftien (15) procent. Bovendien wordt het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan twintig (20) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125,00 euro.  Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest voort gelijk aan vijftien (15) procent.

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.  De verkoper behoudt zich het recht voor de uitvoering van alle lopende prestaties en/of bestelling te schorsen tot op het ogenblik van de volledige betaling.

De aanvraag tot gerechtelijk akkoord, staking van betaling, zelfs niet officieel vastgesteld of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de leveringen van diensten en / of goederen onmiddellijk opeisbaar zijn.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.  Voor alle geschillen met betrekking tot de onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Doornik bevoegd.

De nietigheid van één clausule, of een gedeelte ervan, brengt geen nietigheid mee aan de overige algemene voorwaarden.